شعر نوستالژیک مدرسه موش ها

شعر مدرسه موش ها

ک مثل کپل

صحرا شده پُر ز گل

گ مثل گردو

بنگر به هر سو

 

ب مثل بهار

فکر کن بسیار

پ مثل پسته

نباش خسته

شعر مدرسه موش ها

م مثل موش

برخیز و بکوش

برخیز و بکوش

یک نظر