شعر نوستالژیک حسن و خانم حنا (غصه سر اومد)

شعر نوستالژیک حسن و خانم حنا

غصه دیگه سر اومد

خوش حالی از در اومد

آواز بخون همیشه

نگو کاری نمی شه

 

غول پلید ُ کشتیم

تو کتابا نوشتیم

آواز بخون همیشه

نگو کاری نمی شه

 

هر کس که بد بکنه

راها رو سد بکنه

عاقبت رسوا می شه

مچش آخر وا می شه

آواز بخون همیشه

نگو کاری نمی شه

بدون نظر