یه توپ دارم قلقلیه

یه توپ دارم قلقلیه

آنچه در محصول «ترانه های شاد یه توپ دارم قلقلیه» می بینید:

آموزنده: ترانه های شاد برای کودکان شامل همکاری در کارها ، محبت به همدیگر ، آموزش اعداد به کودکان ، تقویت مهارت شمارش اعداد و …