آنچه در محصول «گاو حسن چجوره» می بینید:

آشنایی با حیوانات وحشی ، حیوانات جنگل ، حیوانات دریایی ، باغ وحش ، پرندگان و همراه با صدای آنها