کارگاه موفقیت

موفقیت نامحدود در 20 روز – Tony Robbins / آنتونی رابینز (10 روز اول)

 

این مجموعه شامل 10 قسمت اول میباشد.

سخنران: آنتونی رابینز

مترجم: صادق خسرونژاد

ویراستار: فرهاد رودی

با صدای: مجید عسگری

موفقیت نامحدود در 20 روز (10 روز اول)

5000 تومان

روز اول سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 35:00 دقیقه

5000 تومان

روز دوم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 50:10 دقیقه

5000 تومان

روز سوم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 34:39 دقیقه

5000 تومان

روز چهارم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 55:26 دقیقه

5000 تومان

روز پنجم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 54:36 دقیقه

5000 تومان

روز ششم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 67:52 دقیقه

5000 تومان

روز هفتم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 45:59 دقیقه

5000 تومان

روز هشتم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 44:13 دقیقه

5000 تومان

روز نهم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 28:10 دقیقه

5000 تومان

روز دهم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 27:59 دقیقه

سرفصل های این مجموعه به شرح زیر است

 1. روز اول سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 2. روز دوم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 3. روز سوم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 4. روز چهارم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 5. روز پنجم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 6. روز ششم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 7. روز هفتم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 8. روز هشتم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 9. روز نهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 10. روز دهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
  مشخصات
 • شماره مجوز 811079046416
 • مدت زمان هر قسمت 30 الی 60 دقیقه
 • کیفیت 128
 • نوع محصول mp3
 • روش خرید نسخه دانلودی