کارگاه موفقیت

موفقیت نامحدود در 20 روز – Tony Robbins / آنتونی رابینز (10 روز پایانی)

 

این مجموعه شامل 10 قسمت پایانی میباشد.

سخنران: آنتونی رابینز

مترجم: صادق خسرو نژاد

ویراستار: فرهاد رودی

با صدای: مجید عسگری

موفقیت نامحدود در 20 روز (10 روز پایانی)

5000 تومان

روز یازدهم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 34:29 دقیقه

5000 تومان

روز دوازدهم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 43:37 دقیقه

5000 تومان

روز سیزدهم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 37:14 دقیقه

5000 تومان

روز چهاردهم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 42:31 دقیقه

5000 تومان

روز پانزدهم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 50:49 دقیقه

5000 تومان

روز شانزدهم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 61:01 دقیقه

5000 تومان

روز هفدهم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 34:28 دقیقه

5000 تومان

روز هجدهم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 35:38 دقیقه

5000 تومان

روز نوزدهم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 26:08 دقیقه

5000 تومان

روز بیستم سمینار موفقیت نامحدود در 20 روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – 35:58 دقیقه

سرفصل های این مجموعه به شرح زیر است

 1. روز یازدهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 2. روز دوازدهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 3. روز سیزدهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 4. روز چهاردهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 5. روز پانزدهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 6. روز شانزدهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 7. روز هفدهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 8. روز هجدهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 9. روز نوزدهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
 10. روز بیستم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری
  مشخصات
 • شماره مجوز 811079046416
 • مدت زمان هر قسمت 30 الی 60 دقیقه
 • کیفیت 128
 • نوع محصول mp3
 • روش خرید نسخه دانلودی