شهر موش ها روستای موش ها

شهر موش ها روستای موش ها

آنچه در محصول «شهر موش ها روستای موش ها» می بینید:

ترانه های کودکانه شاد و آموزنده : متضاد ها (باز و بسته) ، دایره و چرخش ، مفاهیم قانع بودن در زندگی ، امید و توانایی و …