خروس زری

خروس زری

آموزنده: آشنایی با حیوانات مزرعه – حیوانات اهلی – صدای حیوانات و …

آنچه در محصول «خروس زری پیرهن پری و گنجشکک اشی مشی» می بینید:

آشنایی با حیوانات اهلی و حیواناتی مانند خروس، گنجشک، پیشی، اسب، ماهی و… و همراه با صدای آنها