حسنی و پیرمرد مهربون

حسنی و پیرمرد مهربون

آموزنده: آشنایی با حیوانات ، قطار ، سیاره ها ، ساعت ، شکلات ، ماه و خورشید و ستاره ها و … با ترانه های شاد

آشنایی با حیوانات مزرعه (بع بعی ، جوجه ، اسب و …) آشنایی با سیاره ها ، ماه و خورشید ، آرزوی بچه ها