با استفاده از چند تکه کاغذ رنگی و قیچی می توانید الفبای زبان انگلیسی را به روشی متفاوت به کودکان خود معرفی کنید.

در ساخت این کاردستی مهارت های دیگری همچون نقاشی و کار با قیچی به چالش کشیده خواهد شد.

 

 

کاردستی الفبای انگلیسیکاردستی الفبای انگلیسیکاردستی الفبای انگلیسیکاردستی الفبای انگلیسی

بدون نظر