فلش کارت وسایل نقلیه به زبان انگلیسی ، آموزش مفهموم برخی وسایل نقلیه و لغات انگلیسی شامل car, bike, boat, train, airplane

بدون نظر