فلش کارت خوردنی های خوشمزه به زبان انگلیسی ، آموزش مفهموم برخی خوردنی های خوشمزه و لغات انگلیسی شامل banana, watermelon, french fries, spaghetti, ice cream

بدون نظر