فلش کارت احساسات به زبان انگلیسی ، آموزش مفهموم برخی احساسات و لغات انگلیسی شامل good, great, wonderful, tired, hungry, not so good

بدون نظر