رسم خطوط صاف یکی از اصول اولیه نقاشی است که باید در مراحل اولیه به کودکان آموزش داده شود. فرزند شما در این تمرین می تواند با استفاده از الگوی های خط چین به راحتی خطوط صاف را رسم نماید.

بدون نظر