مطابق تصویر زیر ، با مداد رنگی مشخص شده با دقت روی خط چین ها خط بکشید تا به انتهای آن برسید.

بدون نظر