مطابق تصویر زیر ، با استفاده از مداد رنگی با دقت سایه هر کدام از وسایل نقلیه را به تصویر اصلی آن متصل کنید سپس کلمه انگلیسی آن را رنگ کنید.

بدون نظر