تصاویر اشیاء خارج از کادر در نقاشی گنجانده شده است. به کودکان فرصت دهید آن ها را پیدا کنند و در پایان از رنگ آمیزی نقاشی لذت ببرند.

بدون نظر