بی بی انیشتین

با مجموعه بی بی انیشتین، از کودک خود نابغه بسازید!
BABY EINSTEIN
(۵ DVD)
دوزبانه ( فارسی – انگلیسی )
۲۶ فیلم آموزشی ۲۰ الی ۳۰ دقیقه ای (۱۳ ساعت )
به همراه ترانه های شاد حسنی و پیر مرد مهربون ( یک ساعت )