نقاط موجود در تصویر را به ترتیب اعداد درج شده به هم متصل کنید تا نقاشی کامل شود.

بدون نظر