یکی از بهترین روش ها برای آموزش تقارن و نحوه استفاده از آن در این تمرین نقاشی خلاصه شده است.

 

 

بدون نظر