توصیه می شود ساختن این کلاژ بزرگ توسط گروهی از کودکان با همکاری والدین صورت پذیرد تا ضمن پرورش مهارت های خلاقانه، روحیه کار گروهی به کودکان انتقال داده شود.

آموزش ساخت کلاژ کدو تنبلآموزش ساخت کلاژ کدو تنبلآموزش ساخت کلاژ کدو تنبل

بدون نظر