برگ و سایر مواد طبیعی که در کوچه ها و خیابان های شهر ما روی زمین ریخته اند کاربرد های فراوانی دارند. ساختن کلاژ یکی از این کاربرد ها است که می توان آن را به کودکان نیز آموزش داد.

آموزش ساخت کلاژ با برگ درختآموزش ساخت کلاژ با برگ درخت

بدون نظر