در این کاردستی مهارت های نقاشی، کار با قیچی و رنگ آمیزی کودک به چالش کشیده خواهد شد.

بدون نظر