آفرین صد آفرین

آفرین صد آفرین

آنچه در محصول «ترانه های شاد آفرین صد آفرین» می بینید:

جشن الفبا (الف – ژ) ، در مدرسه زنبورها حروف خود را با کلمات زیبا ، در قالب شعر و ترانه های موزیکال و شاد به همراه صداها و حرفها و دیکته گوی صحیح کلمات ، به کودکان معرفی میکنند.