بزرگ و کوچک یکی از زیباترین تضاد های دنیای ما هستند که در این نقاشی به تصویر کشیده شده اند. کودکان می توانند در هر سنی با این مفهوم آشنا شوند و کاربرد های آن را به مرور زمان حس کنند.

بدون نظر